PDKA22GG10, Педаль сдвоенная с защитными крышка 2 х (1 НО + 1 НЗ) + 2 х (1 НО + 1 НЗ)